Mail ons


Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van Tienen Orthopedie Van Tienen Orthopedie, gevestigd aan Singel 154a 3112 GV Schiedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Singel 154a
3112 GV Schiedam
010 - 426 85 28
https://vantienenorthopedie.nl 

Nicole van Tienen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Tienen Orthopedie zij is te bereiken via info@vantienenorthopedie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Tienen Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Tienen Orthopedie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Ras
- Gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar,  onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vantienenorthopedie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Tienen Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren (aanmeten en leveren van orthopedisch maatschoeisel)

- De verwerking en facturatie aan zorgverzekeraars of UWV. Gezien medische noodzaak en conform overeenkomst zorgverzekeraars aanleveren met privacy gegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Tienen Orthopedie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Tienen Orthopedie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Tienen Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Geen website account, klantgegevens bij intake i.v.m. afspraken en te leveren product, Via othomatic verwijdering > Tenminste 7 jaar na laatste aflevering, anders net zo lang als klant blijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Tienen Orthopedie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Tienen Orthopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Tienen Orthopedie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

- Behandelend arts, fysiotherapeut pedicure en podotherapeut: Alleen met het doel om goed adequaat schoeisel te leveren, middels verstrekking of voorschrift arts.

- Zorgverzekeraar, werkgever i.v.m. werkschoenen en UWV, ook voor werkschoenen: offerte en goedkeuring door zorgverzekeraar of werkgever | UWV

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Tienen Orthopedie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet.
- Wij maken geen gebruikvan andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Tienen Orthopedie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vantienenorthopedie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Tienen Orthopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Tienen Orthopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vantienenorthopedie.nl

Een greep uit onze producten

  • Orthopedische schoenen
schoenen nimco